"Augu skaitydamas" taisyklės

Naudojimosi interneto svetaine www.auguskaitydamas.lt taisyklės

Norėdami naudotis interneto svetaine auguskaitydamas.lt (toliau – Svetainė), Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų laikytis. Naudodamiesi Svetaine, patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

1. Įžanga

1.1. Svetainė suteikia vietą, kurioje Jūs (toliau – Lankytojas) galite auginti savo perskaitytų knygų medį, rašyti atsiliepimus apie knygas, stebėti kaip auga kitų lankytojų knygų medžiai. Svetainėje periodiškai apdovanojami didžiausią perskaitytų knygų medį užauginę lankytojai, talpinama informacija apie susitikimus su rašytojais ir kitais įdomiais žmonėmis, kviečiama burti savo komandas knygų mūšiams.

1.2. Šis dokumentas yra sutartis (kartu ir Taisyklės), kuri yra sudaroma tarp VšĮ „Laikas skaityti“, įmonės kodas 303276811, (toliau – Administratorius) ir Lankytojo, dėl naudojimosi Svetaine. Lankytojas neprivalo registruotis, kad galėtų apsilankyti Svetainėje, tačiau, norėdamas pasinaudoti tam tikromis Svetainės paslaugomis, pavyzdžiui, kad galėtų auginti savo knygų medį, Lankytojas turi registruotis Svetainėje ir susikurti registruoto Lankytojo paskyrą. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Svetainės paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant, Svetainėje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų rašymą, knygų medžio auginimą, dalyvavimą Svetainės organizuojamuose žaidimuose, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą, (toliau – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.

1.3. Svetainėje po registracijos visiems Svetainės Lankytojams bus matomas vartotojo vardas, taip pat Lankytojas turi galimybę įkelti nuotrauką, kuri taip pat bus matoma visiems Svetainės lankytojams. Žaidimų nugalėtojai, didžiausius perskaitytų knygų medžius užauginę lankytojai skelbiami Svetainės paskyroje socialiniame tinklapyje Facebook. Pateikdamas savo asmens duomenis registracijos formoje (privalomi duomenys: vartotojo vardas, vardas ir pavardė, el. pašto adresas; neprivalomi duomenys: amžius, miestas / rajonas, mokykla), Lankytojas sutinka, kad Administratorius tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis, įskaitant nuotrauką, jei Lankytojas ją įkelia, skaitytojų klubo administravimo, žaidimų, susijusių su rašytojais, knygomis, jų herojais, knygų ekranizacijomis, organizavimo ir vykdymo skaitytojų klube tikslais.

1.4. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis Lankytojas patvirtina, kad susipažino su Svetainės skiltimi Asmens duomenų apsauga.

1.5. Naudotis Paslaugomis turi teisę: visi fiziniai asmenys; už nepilnamečius iki keturiolikos metų teises ir pareigas, susijusias su naudojimusi Svetaine, jų vardu turi įgyvendinti jų tėvai arba globėjai; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teises ir pareigas, susijusias su naudojimusi Svetaine, turi įgyvendinti, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis, Lankytojas patvirtina, jog jis yra asmuo, turintis teisę naudotis Paslaugomis.

1.6. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Lankytojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Svetainėje panaikindamas savo paskyrą.

2. Prisijungimo ir registracijos duomenys.

2.1. Lankytojas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ir naudotis Paslaugomis (toliau – prisijungimo ir registracijos duomenys), slaptumą.

2.2. Prisijungimo duomenys – tai el. pašto adresas ir slaptažodis. Registracijos duomenys – tai vartotojo vardas, vardas ir pavardė, el. pašto adresas, kuriuos Lankytojui būtina nurodyti, norint sukurti Svetainėje savo asmeninę aplinką bei gauti Svetainės informaciją el. paštu (pavyzdžiui, pranešimą apie tai, kad tapote uoliausiu skaitytoju), neprivalomi duomenys: amžius, miestas / rajonas, mokykla. Prisijungimo ir registracijos duomenys toliau bendrai vadinami duomenimis.

2.3. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui Svetainėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė pateiktų duomenų jiems pasikeitus. Jei Lankytojas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Administratoriui, tokiu atveju Lankytojas įsipareigoja juos atlyginti Administratoriui per Administratoriaus nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

2.4. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti savo pateiktų duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos jo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Administratoriui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Lankytojui.

2.5. Šalys susitaria, jog Administratorius, siekdamas užtikrinti Administratoriaus bei Lankytojo teisėtus interesus, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui panaikinti visą ar dalį Lankytojo duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Svetaine, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Svetainę.

2.6. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) registruodamasis Svetainėje bei pateikdamas Administratoriui savo duomenis, Lankytojas sutinka, kad Administratorius valdytų ir tvarkytų Lankytojo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją šios sutarties vykdymo tikslams, Svetainės Paslaugų teikimui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

2.7. Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

2.8. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybę naudotis Svetainės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Svetainės veiklą.

2.9. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo paskyrą Svetainėje.

3. Bendrosios nuostatos.

3.1. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

3.2. Vadovaudamasis šios sutarties sąlygomis, Administratorius suteikia Lankytojui leidimą naudotis Svetaine tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Lankytojas sutinka nevykdyti jokių iš žemiau nurodytų veiksmų:

3.2.1. kopijuoti, platinti ar atgaminti bet kokią Svetainės ir (ar) Paslaugų dalį jokioje kitoje aplinkoje;

3.2.2. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui, įskaitant, bet neapsiribojant negaliojančių duomenų įkėlimu, virusų paskleidimu, ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

3.2.3. rinkti asmeninę informaciją, įskaitant paskyrų pavadinimus ir elektroninio pašto adresus, iš Svetainės;

3.2.4. naudoti Svetainę bet kokiais komerciniais prekių ar paslaugų siūlymo tikslais;

3.2.5. naudoti bet kokią informaciją, gautą iš Svetainės, siekdamas trukdyti, užgaulioti ar kenkti kitam asmeniui, arba norėdamas susisiekti, reklamuoti, siūlyti ar parduoti ką nors bet kuriam Lankytojui be jo išankstinio aiškaus sutikimo;

3.2.6. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Administratoriui;

3.2.7. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.2.8. atliekant registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.2.9. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus Lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems bendrauti;

3.2.10. atlikti daugiau nei vieną registraciją Svetainėje.

3.3. Patalpindamas savo duomenis ir profilio nuotrauką į Svetainę, Lankytojas patvirtina, kad supranta, jog ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką. Administratorius Lankytojui taip pat rekomenduoja prieš įkeliant į Svetainę trečiųjų asmenų nuotraukas ar informaciją apie juos, gauti minėtų trečiųjų asmenų sutikimą.

4. Atsiliepimų pateikimo sąlygos.

4.1. Lankytojas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie lankytojų perskaitytas knygas.

4.2. Naudodamasis 4.1. straipsnyje nurodyta teise, Lankytojas patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti prekių apibūdinimai, išreikšta nuomonė ir (arba) bet kokia kita pateikta informacija atitiks šiuos reikalavimus:
- bus teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip klaidinanti;
- nepažeis Administratoriaus ar trečiųjų asmenų teisių, teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;
- nepažeis visuomenės moralės principų;
- nebus žeminti žmogaus garbės ir orumo;
- nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos;
- nebus šmeižianti ar dezinformuojanti;
- neskatins prievartos, agresijos, kelti panikos;
- neskatins elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;
- nebus piktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka;
- nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
- nesukurs jokių teisinių įsipareigojimų Administratoriui ar su juo susijusiems tretiesiems asmenims.

4.3. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne Administratorius yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko, platina ar kitaip disponuoja naudodamasis Svetaine ir (arba) Paslaugomis.

4.4. Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada panaikinti bet kuriuos Lankytojo pateiktus atsiliepimus apie tai jo neinformavęs.

4.5. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį, Lankytojas neatlygintinai, visam autorių turtinių teisių galiojimo laikotarpiui (visam teisių į intelektinę nuosavybę galiojimo laikotarpiui) neribojant galiojimo teritorijos neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje, suteikia Administratoriui šias neišimtines autoriaus turtines teises: visas LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje (atgaminimo, išleidimo, platinimo, viešo paskelbimo, vertimo į visas pasaulio kalbas, išvestinių kūrinių kūrimo, kūrinio perdirbimo, adaptavimo, rinkinių sudarymo bei visas kitas pastarajame įstatymo straipsnyje nurodytas teises) bei visas kitas pastarajame įstatyme, Europos Sąjungos teisės norminiuose, tarptautiniuose aktuose nurodytas autorių turtines teises. Visa šiame punkte nurodyta intelektinė nuosavybė (įskaitant, bet neapsiribojant ir visos autoriaus turtinės teisės į turinį), suteikiamos Administratoriui nuo informacijos pateikimo momento ir gali būti naudojama visais įmanomais galimais būdais (įskaitant bet neapsiribojant: atgaminant, išleidžiant ir platinant popierine, elektronine, skaitmenine forma, būdais), neribojant leidimų, tiražų skaičiaus. Administratorius turi teisę suteikti visą ar dalį šiame punkte nurodytos intelektinės nuosavybės (autoriaus turtinių teisių) į pateiktą turinį bet kokiems tretiesiems asmenims be papildomo Lankytojo sutikimo, nes Lankytojas šių taisyklių pagrindu Administratoriui šią teisę suteikia.

4.6. Lankytojas supranta ir patvirtina, kad Administratorius ar su juo susiję tretieji asmenys nėra atsakingi už Lankytojo pateiktą atsiliepimų turinį.

4.7. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Administratorius įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis. Lankytojas sutinka, kad Administratorius vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Administratoriaus sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

4.8. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Administratorius nekontroliuoja kitų lankytojų talpinamo turinio, kurį Lankytojas gali perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Administratorius neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

4.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio turinio.

5. Intelektinė nuosavybė.

5.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.

5.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

6. Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas.

6.1. Lankytojas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

6.2. Jei Administratoriaus Svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Administratorius nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

6.3. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos jose, bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

6.4. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

7. Taikytina teisė bei teismingumas.

7.1. Šiai sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Lankytojo gyvenamąją vietą.

8. Informacijos siuntimas.

8.1. Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui jo pateiktuose duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šią sutartį Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

8.2. Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad Lankytojui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Administratoriaus serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

8.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu, taip pat šiame Svetainės skyriuje yra forma, kurią Lankytojas gali užpildyti ir išsiųsti http://auguskaitydamas.lt/pagrindinis/kontaktai.

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

9.2. Šalys susitaria, kad Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios sutarties, tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.Dokumentas patvirtintas 2014-06-26 vadovo įsakymu Nr.3 ir paskelbtas Svetainėje 2014-07-22

Asmens duomenų apsauga

1. Duomenų valdytojas: VšĮ „Laikas skaityti“, įmonės kodas 303276811, S. Žukausko g. 33-31, Vilnius.

2. Duomenų tvarkytojų nėra.

3. Tvarkydamas asmens duomenis, duomenų valdytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: skaitytojų klubo administravimas, žaidimų, susijusių su rašytojais, knygomis, jų herojais, knygų ekranizacijomis, organizavimas ir vykdymas skaitytojų klube.

5. Tvarkomų asmens duomenų sąrašas:
5.1. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, duomenų subjekto pasirinkimu: amžius, miestas/rajonas, mokykla, nuotrauka.

6. Asmens duomenys nėra teikiami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus, kai to reikalauja kompetentingos valstybinės institucijos.

7. Asmens duomenų saugojimo terminas: 2 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo.

8. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka:
8.1. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
8.1.1. Duomenų subjektas, asmeniškai pateikęs duomenų valdytojui adresu VšĮ „Laikas skaityti“, S. Žukausko g. 33-31, Vilnius, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba parašydamas elektroninio pašto adresu, kuris buvo nurodytas registracijos Svetainėje metu, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.
8.1.2. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė.
8.2. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus
8.2.1. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis 8.1. punkte nurodyta tvarka, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, pašto adresu
8.1.1. Duomenų subjektas, asmeniškai pateikęs duomenų valdytojui adresu VšĮ „Laikas skaityti“, S. Žukausko g. 33-31, Vilnius, ar elektroninio pašto adresu ruta@laikasskaityti.lt, rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos Svetainėje metu, nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
8.2.2. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
8.2.3. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:
1) turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
2) jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
3) jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
8.2.4. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
8.2.5. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.
8.2.6. Jeigu duomenų valdytojas abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.Dokumentas patvirtintas 2014-06-26 vadovo įsakymu Nr. 3 ir paskelbtas Svetainėje 2014-07-22


"Augu skaitydamas" draugai: